plakat informujący o naborze do nowej klasy

Zapraszamy do klasy 7 dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie w roku szkolnym 2024/2025

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych uczniów i rodziców/opiekunów
odbędzie się 25.04.2024r /czwartek/ o godz. 16:30 w świetlicy szkolnej SP1 Szprotawa, ul. Kopernika 22

Serdecznie zapraszamy!

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym, w naszym przypadku w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL dąży do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami. Uczniowie mają co najmniej 5 h tygodniowo języka angielskiego.
Biologia i matematyka będą nauczane  w systemie dwujęzycznym, co oznacza, iż lekcje prowadzi się częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.
Dlaczego warto uczyć się w tej klasie ?
• Rozwijamy cztery najważniejsze sprawności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie, pracujemy nad swobodą językową.
• Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
• Realizujemy projekty w języku angielskim.
• Bierzemy udział w międzynarodowych projektach e-Twinning.
• Stosujemy cyfrowe i aktywizujące metody pracy.
• Korespondujemy z uczniami z zagranicy.
• Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim.
• Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych (konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej).
Co należy zrobić, by dostać się do tej klasy ?
1. Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia, który:
1) otrzymał promocję do klasy VII;
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
Sprawdzian predyspozycji bada:
a. stopień opanowania języka ojczystego ,
b. myślenie logiczne na materiale języka ojczystego,
c. myślenie logiczne i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka nieznanego uczniowi
– obcego i/lub fikcyjnego.
d. Znajomość języka angielskiego

Dokumenty:

Zarządzenie dyrektora

Regulamin rekrutacji

Wniosek

Przykładowe zadania testowe

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie

ul. Kopernika 22

67-300 Szprotawa

e-mail: szkola@sp1szprotawa.pl

tel: 68 376 24 02

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Nasz kanał YouTube

nasz kanał YouTube

 

profil szkoły na facebook