dostep szkk

Szprotawski Model Dostępnej Szkoły

Nasza szkoła realizuje projekt

DOSTĘPNA SZKOŁA - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ ATMOSFERY EDUKACYJNEJ

Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA”.

DOSTĘPNA SZKOŁA to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

DOSTĘPNA SZKOŁA TO SZKOŁA DLA KAŻDEGO.

Celem wdrożenia Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach:

 •     architektonicznym,
 •     technicznym,
 •     edukacyjno-społecznym,
 •     związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

GŁÓWNE DZIAŁANIA, PODJĘTE NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W NASZEJ SZKOLE TO:

 • zakup i montaż windy;
 • wyznaczenie na parkingu szkolnym miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 • wymiana nawierzchni placu przed wejściem głównym do budynku szkoły;
 • zakup i montaż rolet do sali sportowej;
 • obniżenie lady w miejscu wydawania posiłków do wysokości 90 cm i na szerokość nie mniejszej niż 90 cm;
 • adaptacja istniejącego sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych;
 • zakup do wszystkich sal lekcyjnych stolików z krzesełkami wraz regulacją wysokości oraz kąta jego nachylenia;
 • dostosowanie biblioteki szkolnej; zakup lampek stolikowych punktowych, zakup wyposażenia do biblioteki: stoliki i krzesełka;
 • dostosowanie sekretariatu do obsługi osób z niedosłuchem lub głuchoniemych;
 • zakup regulowanej kozetki do gabinetu higienistki szkolnej;
 • dostosowanie strony internetowej;
 • wymiana opraw oświetleniowych;
 • wyróżnienie szafek, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych;
 • zabezpieczenie posadzek warstwą antypoślizgową;
 • montaż rozwiązań umożliwiających regulację światła naturalnego okna - rolety, folie;
 • wykonanie numeracji i opisów pomieszczeń  za pomocą druku wypukłego i/lub w alfabecie Braille’a (w tym sal lekcyjnych, biblioteki, gabinetu logopedy, gabinetu pedagoga/psychologa, gabinetu zajęć indywidualnych, sali wyciszenia, sale sportowe, świetlicy szkolnej) zakup stołów z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu;
 • zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć świetlicowych;
 • zakup krzeseł z regulacją wysokości siedzenia;
 • wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce oraz sprzęt służący wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami;
 • wyposażenie świetlicy szkolnej w stanowisko pracy z regulacją;
 • wyposażenie gabinetów specjalistycznych w stanowisko pracy z regulacją;
 • wyposażenie do gabinetów i sal rewalidacyjnych; zakup dostępności wyposażenia uwzględniającego indywidualne potrzeby m.in.: powiększona klawiatura, specjalistyczna mysz komputerowa, itp.;
 • doposażenie sali SI;
 • zakup wyposażenia i narzędzi diagnostycznych dla logopedy, tym m.in.: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD - roczna licencja , logopedyczny test dla dzieci i młodzieży, Karty oceny logopedycznej Dziecka KOLD ( dodatek - materiał diagnostyczny) , Karty Oceny Języka Dziecka AFA-KOJD-AFA, Logogostki, gra logopedyczna “Szumy, ciszki, syki”, Ćwiczenia stolikowe Autyzm zestaw I i II, karty pracy wspomagające rozwój “Komunikacja, emocje, relacje”;
 • zakup wyposażenia i narzędzi diagnostycznych dla pedagoga/psychologa, w tym m.in.: Karty oceny zachowania i emocji -jednostanowiskowa  licencja 36 m-cy , karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KOPR, książki :  “Terapia pedagogiczna Tom 1 i 2 , “Niepełnosprawność” , “Autyzm”; 
 • każdy uczeń otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb: 15 spotkań terapeutycznych z dogoterapii, 15 spotkań terapeutycznych z hipoterapii, 192 godziny zajęć z fizjoterapeutą, 11 warsztatów z technik uczenia się dla całych zespołów klasowych, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (5 grup), zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności (5 grup), dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze (warsztaty) dla całego zespołu klasowego, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się (10 zajęć), zwiększenie zasobów szkoły o pomoce i materiały dydaktyczne i o sprzęt i programy multimedialne: EduSensus Spektrum Autyzmu Pro + tablet oraz przewodnik metodyczny, moje otoczenie, ćwiczenia wspomagające funkcjonowanie osób z zaburzeniami procesów poznawczych, pytam i odpowiadam. Karty ćwiczeń, budowanie struktury zdania. Terapia językowa dzieci i dorosłych, czytanie ze zrozumieniem - Wybór testów dla klasy 7 i 8 – komplet, Klawiatura specjalistyczna, mysz komputerowa typu trackball;
 • zakup przenośnej pętli indukcyjnej, spech2Go program konwertujący tekst na audio, zdjęcia -  słownictwo podstawowe  j. angielski, angielskie czasowniki, zdjęcia z podpisami, fiszki A1/A2 j. angielski, profesor Henry 6.0 Słownictwo poziom 1 i 2, Podstawowe fakty o Londynie, program „Moje pierwsze słówka“ , gra językowa Roundtrip of Britain and Ireland – CD-ROM, fakty o Wielkiej Brytanii – program interaktywny, young Learners 1+2+3: Wszystkie poziomy Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-12 lat;
 • w klasach I-III wprowadzono program Przyjaciele Zippiego, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci tolerancji i przyjaznej komunikacji;
 • zapewnienie przestrzeni wyciszenia - kąciki wyciszenia;
 • zwiększenie wymiaru zatrudnienia specjalistów dla realizacji wszystkich edukacyjnych potrzeb uczniów wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach/opiniach i innych potrzeb uczniów zdiagnozowanych w szkole i zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów: psycholog, nauczyciel wspomagający, współorganizujący proces kształcenia, socjoterapeuta, pomoc nauczyciela;
 • szkolenia Rady Pedagogicznej i kadry niepedagogicznej w zakresie uniwersalnego projektowania, racjonalnych dostosowań i modyfikacji; przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowania nauczycieli do tworzenia przestrzeni, w której dzieci uczą się szacunku do różnorodności ludzkiej i poziomu sprawności;
 • warsztaty dla rodziców.

DYŻURY LIDERA DOSTĘPNOŚCI

Jadwiga Zarzeczna-Rosół

wrzesień 2022 - 08.09.2022 r.

październik 2022 - 13.10.2022 r.

listopad 2022 - 17.11.2022 r.

grudzień 2022 - 08.12.2022 r.

styczeń 2023 - 12.01.2023 r.

luty 2023 - 09.02.2023 r.

marzec 2023 - 09.03.2023 r.

kwiecień 2023 - 20.04.2023 r.

maj 2023 - 18.05.2023 r.

czerwiec 2023 - 15.06.2023 r.

lipiec 2023 - 03.07.2023 r.

sierpień 2023 - 31.08.2023 r.

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie

ul. Kopernika 22

67-300 Szprotawa

e-mail: szkola@sp1szprotawa.pl

tel: 68 376 24 02

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Nasz kanał YouTube

nasz kanał YouTube

 

profil szkoły na facebook