Erasmus+ 2019-2021 (english version) - At school of dreams – learning gives the power

  The project entitled ‘At school of dreams – learning gives the power’ carried out by Primary School no 1 named after Janusz Korczak in Szprotawa was planned for 24 months and will last from July 2019 till the end of June 2021.

   The actions, indicated as the most important are the participation of school staff in two-week-long mobilities in Cyprus, Malta, The United Kingdom, Ireland and Germany during which they will take part in not only general language and specialist courses but also in language-methodological courses, such as: „Teacher Refresher Course for Non-Native Teachers”  „Creative use of Technology in the classroom”, „Content and Language Integrated Learning”, „The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School” or  „TEL -Technology Enhanced Learning”. The mobilities were planned in two rounds that means for July-September 2019 and for 2020 (exact course terms are not given).  The project assumes the following aims are: to develop the language fluency of not only teachers of general subjects and early school teachers but also management staff and administration staff; to raise the number of international projects, i.e. e-Twinning and the number of students and teachers taking part in them; the course for school teachers concerning introducing the integrated learning  (Geography in English) with the use of CLIL; to introduce the innovative teaching methods, to update teaching programmes and to adjust them to the need of contemporary students.  The school carried out the recruitment on which basis 14 project participants were chosen: German teacher, two English teachers, 3 Early school teachers, two PE teacher, Polish teacher,  Headmistress, Deputy director – Maths and IT teacher, Pedagogist and career counsellor and two people from front office service.

    Apart from the participation in courses, project participants will carry out actions aiming at the  development of their professional qualifications especially language and methodological competencies. During next stages, they will disseminate the gained knowledge and skills in local society in order to expand the number of project beneficiaries. This action will be based on organisation of courses, workshops and ‘open lessons’ in which students and teachers invited from other local school will take part. These events will concern teaching methodology, using ICT in work with students, the knowledge and use of tools of Europass and e-Twinning platform and the realization of project as part of Erasmus Plus Mobility for school education staff. The gained competencies will be also disseminated among the teaching staff of Primary School no 1 in Szprotawa. Moreover, the events promoting the knowledge of European countries and values are planned.

    The participation in project will allow its participants to develop their language skills and to broaden the knowledge and competencies in teaching methodology. The language teacher will refresh their workshop, the career counsellor will be able to take up international cooperation, the management and office service staff will be able to talk and negotiate with foreign partners and will have a Chance to communicate easily with foreign language students and their parents.  The growth of teachers’ language competencies will allow them to take up and keep in touch with international contacts and to carry out international projects. It will allow to increase the number of students taking part in these projects. The offer of extra lessons at school will be extended. Thanks to the fact that the students will be able to take part in lessons with the use of innovative methods and the school will introduce the lesson with the use of CLIL method, they will learn easier and faster and it will be translated into their results from internals tests and external exams. The participation in  international projects will develop their language, inter-cultural and interpersonal competencies. It will enhance their preparation to function and take up a job in multi-cultural societies. Through therealization of common aims their sensitivity and curiosity about different cultures will be enhanced.

Erasmus+ 2019-2021 "W szkole marzeń - nauka daje moc"

Projekt „W szkole marzeń - nauka daje moc” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie rozplanowany został na 24 miesiące i trwać będzie od lipca 2019 r. do końca czerwca 2021.

Jako jego najważniejsze działania należy wskazać udział pracowników szkoły w dwutygodniowych mobilnościach realizowanych na Cyprze, Malcie, w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech, podczas których wezmą oni udział w szkoleniach językowych ogólnych i specjalistycznych oraz językowo-metodycznych, takich jak: „Teacher Refresher Course for Non-Native Teachers”, „Creative use of Technology in the classroom”, „Content and Language IntegratedLearning”, „The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School” czy „TEL -Technology Enhanced Learning”. Mobilności zaplanowane zostały na dwie tury, tj. na lipiec/wrzesień2019 oraz na rok 2020.

Przyjęto następujące cele projektu:

  • podniesienie biegłości językowej nauczycieli przedmiotów ogólnych i nauczania wczesnoszkolnego oraz kadry zarządzającej i pracowników administracji,
  • zwiększenie liczby realizowanych w szkole projektów międzynarodowych, w tym eTwinningowych, jak również biorących w nich udział uczniów i nauczycieli,
  • szkolenie nauczycieli pod kątem wprowadzenia w szkole nauczania zintegrowanego (geografia z językiem angielskim) z wykorzystaniem metody CLIL,
  • wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, uaktualnienie programów nauczania i dopasowanie ich do potrzeb współczesnych uczniów.

Szkoła przeprowadziła rekrutację, na podstawie której wyłoniono czternaścioro uczestników projektu, w tym:, nauczycielkę języka niemieckiego, dwie nauczycielki języka angielskiego, trzy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, dwie nauczycielki WF-u, nauczycielkę języka polskiego, dyrektor szkoły, wicedyrektor-nauczycielkę matematyki i informatyki, pedagog i doradcę zawodowego oraz osoby zajmujące się obsługą sekretariatu. Poza udziałem w szkoleniach, uczestnicy projektu realizować będą działania zmierzające do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych, w tym przede wszystkim kompetencji językowych i metodycznych.

Na kolejnych etapach podejmą się upowszechniania zdobytej wiedzy i umiejętności w lokalnym środowisku tak, aby poszerzyć grono beneficjentów projektu. Upowszechnianie polegać będzie na organizacji szkoleń, warsztatów czy lekcji otwartych, na które zapraszani będą uczniowie i nauczyciele z pobliskich szkół, a które dotyczyć będą metodyki nauczania, wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej do pacy z uczniami, znajomości i wykorzystania narzędzi Europass i platformy eTwinning oraz realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej. Nabyte kompetencje będą również rozpowszechniane wśród grona pedagogicznego SP nr 1 w Szprotawie. Ponadto zaplanowane zostały wydarzenia i eventy promujące wiedzę o krajach europejskich oraz europejskie wartości.

Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom na podniesienie swoich umiejętności językowych oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu metodyki nauczania. Nauczyciele językowi odświeżą swój warsztat, doradca zawodowy będzie w stanie podejmować międzynarodową współpracę, kadra zarządzająca i obsługa sekretariatu będzie mogła podejmować rozmowy i negocjacje z zagranicznymi partnerami, jak również będzie mogła swobodnie komunikować się z uczniami obcojęzycznymi i ich rodzicami. Wzrost kompetencji językowych nauczycieli pozwoli im na nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowych kontaktów oraz realizację międzynarodowych projektów. Pozwoli to na zwiększenie liczby uczniów biorących w nich udział. Poszerzona zostanie również oferta zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole. Dzięki temu, że uczniowie będą mogli uczestniczyć w lekcjach prowadzonych innowacyjnymi metodami, a w szkole wprowadzone zostaną zajęcia prowadzone metodą CLIL, szybciej i łatwiej nabywać będą nową wiedzę, co przełoży się na ich wyniki zarówno ze sprawdzianów wewnętrznych, jak i egzaminów zewnętrznych. Udział w międzynarodowych projektach natomiast przyczyni się do rozwoju ich kompetencji językowych,  interkulturowych oraz interpersonalnych. W większym stopniu przygotowani będą oni do funkcjonowania i podejmowani pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Poprzez realizację wspólnych celów zwiększy się ich wrażliwość i otwartość na inne kultury.

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie

ul. Kopernika 22

67-300 Szprotawa

e-mail: szkola@sp1szprotawa.pl

tel: 68 376 24 02

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Nasz kanał YouTube

nasz kanał YouTube

 

profil szkoły na facebook