11 szprotawa herb

Cyfrowa Gmina - Granty na zakup sprzętu komputerowego

ppgr

 

„Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Osoby ubiegające się o zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR”, które do tej pory nie złożyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w linii prostej w PPGR, zobowiązane są w terminie od 22 listopada do 10 grudnia br. o uzupełnienie braków.

Informacja Urzędu Miejskiego w Szprotawie

Informujemy, że na etapie oceny wniosku złożonego przez Gminę Szprotawa w sprawie przyznania grantu na zakup laptopów w ramach konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  zobligowani zostaliśmy przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa do jego uzupełnienia o szczegółowe osoby uprawnionej do przyznania dofinansowania.

 W tym celu ww. instytucja przesłała wzór arkusza tabelarycznego, w którym należy między innymi poświadczyć informacje dotyczące zatrudnienia krewnego w linii prostej w PPGR i wskazać rodzaju dokumentu potwierdzającego to zatrudnienie .

Z tego powodu następuje konieczność dokonania wcześniejszej niż uprzednio planowano weryfikacji złożonych oświadczeń. Z uwagi na krótki czasu wskazany na wypełnienie arkusza weryfikacja zatrudnienia w PPGR prowadzona musi być  wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.  

Wobec powyższego prosi się osoby, które nie dołączyły do składanych w październiku br. oświadczeń do dostarczenia w terminie od 22 listopada br. do 10  grudnia br.  dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w linii prostej w PPGR

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, w sali rycerskiej w godzinach pracy urzędu.

 

Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie w PPGR mogą być :

* świadectwa pracy,

* umowy o pracę

* zaświadczenia z KOWR (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)

* zaświadczenia z ZUS

* innego dokumentu wydanego przez instytucję organu publicznego.

Zeznania osób fizycznych, według zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie mogą stanowić podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR

Z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych oświadczeń ( powyżej 400 ) a zarazem wymagany  czas na uzupełnienie przez Gminę Szprotawa wniosku aplikacyjnego bardzo proszę o zrozumienie i niezwłoczne przedkładanie ww. dokumentów.  Brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w linii prostej w PPGR uniemożliwi zakwalifikowanie osoby do umieszczenia w wykazie uprawniającym do przyznania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z opinią Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Zielonej Górze osoby, których krewni zatrudnieni byli w Spółdzielniach Kółek Rolniczych nie kwalifikują się do przyznania sprzętu komputerowego. Wynika to z faktu, iż Spółdzielnie Kółek Rolniczych nie wchodziły w skład PPGR. W związku z tym oświadczenia takie nie mogą zostać uwzględnione do przyznania dofinansowania.

Nasza lokalizacja

Najnowsze Wiadomości

Nasz kanał YouTube

proocent

Search