Projekt edukacyjny ,,My town" w klasach 5c i 5e

Projekt edukacyjny w połączeniu z ocenianiem kształtującym jest formą nauczania przynosząca całe spektrum korzyści dla uczniów. Spotkania w gronie przyjaciół podczas projektowania makiet, odpowiedzialny przydział czynności, troska o estetykę pracy i poprawność językową opisu, a na koniec samoocena i ocena koleżeńska. Podczas pracy nad projektem uczniowie nauczyli się opisywać miasto w języku angielskim, a także doskonalili jedną z kompetencji kluczowych (zgodnie z zapisami Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r.), którą jest umiejętność uczenia się, czyli „zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach". 

Galeria